تبلیغات
((خبر و هنر)) - ما مینویسیم موسوی....احمدینژاد میخوانند!!!!!!!
یکشنبه 24 خرداد 1388

ما مینویسیم موسوی....احمدینژاد میخوانند!!!!!!!

   نوشته شده توسط: پریزاد ...    

ما مینویسیم موسوی...احمدینژاد میخوانند

؟!

؟!      الله اکبر ازین دموکراسی!

پستهای زیر را بخوانید